เชิญเข้าร่วมสัมนาฟรี | ขายดี

เชิญเข้าร่วมสัมนาฟรี

เมื่อ 13 ก.ย. 2561 อ่าน 96 ครั้ง

เชิญเข้าร่วมสัมนาฟรี

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สถาบันรหัสสากล - GS1 Thailand ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล(UNSPSC) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลของสินค้าของประเทศ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการบูรณาการของข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ห้างร้านต่าง ๆ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากศูนย์กลางร่วมกัน

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ e-Catalogue Service ทาง สพธอ. จึงเปิดบ้านชวนกันร่วมเข้าฟังการสัมมนา Open Forum : e-Catalogue Service Training 2561 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

สพธอ. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่มีสินค้าประเภท “อาหาร และเครื่องสำอางค์” เข้าร่วมงานสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ที่ระบุข้างต้น โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมลงทะเบียนได้ที่

https://www.zipeventapp.com/e/Open-Forum-19-09-61  และดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
  2. แนบ File รูปภาพของสินค้าของท่าน
  3. ระบุประเภทของ สินค้า เป็น อาหาร หรือ เครื่องสำอางค์
  4. วันที่มาสัมมนา (19 กันายน 2561) ขอให้ท่านนำLaptop มาด้วย โดยระบบได้ให้ท่านตอบ “รับทราบ”
  5. สพธอ. พิจารณาการลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วน  และจะส่งอีเมลตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมแนบ e-Ticket กลับไปให้
  6. ท่านนำ e-Ticket หรือ QR Code ที่ได้รับทาง e-mailมายืนยันการเข้าร่วมงาน ที่ ชั้น 21 ETDA

 เลือกภาษาที่ท่านต้องการ
https: